Ammachiyude Adukkala

Ammachiyude Adukkala Summary

രുചിഭേദങ്ങളുടെവൈവിധ്യസാഗരത്തിലേക്ക്സ്വാഗതം.പാചകംഒരുകലയാണ്‌...അത്കവിതപോലെ...സംഗീതംപോലെ..ചിത്രരചനപോലെതന്നെമനോഹരമായിതയ്യാറാക്കുവാനുംകഴിയും...അതിനുകൃത്യമായിഎഴുതപ്പെട്ടഅളവുകളോചേരുവകളോഅല്ലപ്രധാനം.നമ്മൾതയ്യാറാക്കുന്നരീതിയനുസരിച്ചും,ഉണ്ടാക്കിയുള്ളഅനുഭവത്തിലൂടെയുംഅത്സ്വായത്തമാവുന്നു.മനസ്സിലെഏകദേശഅളവുകളുംചേരുവകളുംകൃത്യമാവുന്നതാണ്അതിലെവിജയവും......മലയാളത്തിലെഏറ്റവുംനല്ലഫേസ്ബുക്ക്‌ഗ്രൂപ്പ്എന്നറിയപ്പെടുന്ന"അമ്മച്ചിയുടെഅടുക്കള"യുടെഒരുഉപഹാരമായിഎല്ലാമലയാളികൾക്കുംവേണ്ടിഞങ്ങൾഈപാചകപുസ്തകംസമർപ്പിക്കുന്നു.Book Reviews

Jaison Jacob

Good5 star

Super recipe book55

Kunju Mol

Very usefull5 star

Very nice food recipes55

Chakkochayan

Thanks a Lot5 star

Thank you very much55

Benny Philip

Thanks5 star

Thank you for such a great book55

Jinson Komathu

Great Book5 star

Super malayalam recipe book55

Lianlevin

Excellent one5 star

Excellent55

   Users Online